LES CONDICIONS EN CAS DE CAUSAR BAIXA DEL CAMPUS

  1. Només en situacions de força major (lesions i temes mèdics) previs a les dates del campus es retornarà el 80 % de la inscripció
  2. En cas de lesió durant el transcurs del campus, no es retornarà l’import dels dies de baixa.
  3. En cas de Covid i, en cas que hi hagués confinaments, no es retornaran els imports de les inscripcions ni dels dies de baixa.